Algemene voorwaarden

Toepasselijke voorwaarden
Alle van toepassing zijnde voorwaarden gelden voor Agiliq B.V.. onder de benaming Agiliq B.V.. Agiliq B.V. brengt offertes uit en gaat overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten door of vanwege haar aan alleen op basis van de navolgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen behoeven haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

1. Offerte; totstandkoming overeenkomst
Tenzij de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevat, is een offerte van Agiliq B.V. geheel vrijblijvend en komt een haar bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van haar kant van een order of orderbevestiging van de cliënt op grond van een bestelling conform de offerte.

2. Prijzen
Alle door Agiliq B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van aflevering.

3. Betalingen
Betalingen dienen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. Heeft Agiliq B.V. grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de cliënt, zoals wanneer er aan de zijde van de cliënt sprake is van een surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, geheel of gedeeltelijke stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d. dan kan zij volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen.
De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van de cliënt. Bij niet tijdige betaling is de cliënt, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd. Het rentepercentage zal gelijk zijn aan het dan geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank plus twee. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor Agiliq B.V. aan een eventuele incasso of actie tot vaststelling of bewaring van haar rechten verbonden kosten, ook die in verband met een gerechtelijke procedure, komen voor rekening van de cliënt. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij de aflevering, is Agiliq B.V. voorts bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet volledige betaling na een schriftelijke aanmaning, de overeenkomst desgewenst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.
Verrekening met vorderingen op Agiliq B.V. kan slechts plaatsvinden, voor zover zij opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door Agiliq B.V. uitdrukkelijk zijn erkend.
In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van de cliënt wordt al hetgeen hij alsdan aan Agiliq B.V. verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.

4. Levering; afname
Agiliq B.V. is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Op de cliënt rust een afnameplicht.
De leveringstermijn vangt aan op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst of, indien later, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie volledig is ontvangen.
Agiliq B.V. geraakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door de cliënt schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens de cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. De cliënt is alsdan bevoegd de overeenkomst desgewenst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
De leveringstermijn en de nadere termijn gelden niet als overschreden indien en voor zover vóór het einde van in ieder geval de aangezegde nadere termijn de te leveren goederen op de overeengekomen plaats van aflevering zijn afgeleverd of de te verrichten diensten zijn uitgevoerd en voorts de cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt.
Een tekortkoming, waaronder het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of het gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van de afname en de betaling. Een en ander laat onverlet het recht van de cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming.

5. Overgang van risico en eigendom
Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op de cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van de aflevering. Indien een aflevering niet op het overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden door niet aan Agiliq B.V. toe te rekenen omstandigheden, waaronder mede begrepen uitstel van aflevering op verzoek van de cliënt, gaat genoemd risico niettemin op dat tijdstip over.
Het eigendom van geleverde goederen gaat pas op cliënt over, nadat deze geheel alle vorderingen heeft voldaan die Agiliq B.V. terzake van of in verband met geleverde of te leveren goederen of verrichte of te verrichten diensten op de cliënt heeft.
Agiliq B.V. is gerechtigd om bij niet tijdige volledige betaling de betreffende goederen zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. De cliënt is bevoegd de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Hieronder is in dit verband echter niet begrepen het bezwaren van goederen met (zekerheids)rechten.

6. Niet toerekenbaar tekortschieten
Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare, buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid als hoedanig in ieder geval de volgende omstandigheden gelden: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im-of explosie danwel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; slechte weersomstandigheden; natuurrampen; staking; bezetting; boycot of blokkade; tekort aan grondstoffen; transportbelemmeringen; maatregelen van de overheid, de buitenlandse daaronder begrepen, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting, dat niet toerekenbaar is, vormt geen grond voor schadevergoeding.
Indien in de nakoming van de overeenkomst tekort wordt geschoten zonder dat dit aan de desbetreffende partij kan worden toegerekend, kan de overeenkomst door beide partijen desgewenst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Voor zover nakoming blijvend onmogelijk is kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden; voor het overige kan de ontbinding niet plaatsvinden dan nadat een periode van vijfenzeventig min of meer aaneengesloten kalenderdagen dat nakoming niet mogelijk is, is verstreken. Zijn voor Agiliq B.V. aan de nakoming van de overeenkomst hogere kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze hogere kosten aan de cliënt door te berekenen.

7. Tekortkomingen in goederen, diensten
Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is kan de cliënt in het geval dat een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, verlangen dat Agiliq B.V. de tekortkoming kosteloos herstelt door – naar keuze van Agiliq B.V. – reparatie, vervanging of heruitvoering, mits vaststaat dat de tekortkoming het gevolg is van een aan Agiliq B.V. toe te rekenen oorzaak en voorts de tekortkoming zowel binnen twaalf maanden na de afgifte van het betreffende goed of – in geval van dienstverlening door of vanwege Agiliq B.V., installatie of inbedrijfstelling van geleverde goederen – na de mededeling van Agiliq B.V. dat de dienst is verricht aan het licht is getreden als binnen veertien dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden aan Agiliq B.V. is medegedeeld.
De plicht tot herstel van een tekortkoming vervalt wanneer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agiliq B.V. door anderen dan Agiliq B.V. toevoegingen aan en/of wijzigingen in een geleverd goed of verrichte dienst zijn aangebracht of storingen zijn opgeheven en/of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd of wanneer verbruiksmateriaal is gebruikt dat niet aan de door Agiliq B.V. opgegeven specificaties voldoet. Agiliq B.V. kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed franco (voor rekening en risico van de cliënt) aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden. Agiliq B.V. heeft het recht tekortkomingen uit eigen beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Agiliq B.V.. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt mutatis mutandis eveneens een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode van twaalf maanden. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden – desgewenst door middel van een schriftelijke verklaring – voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de cliënt kan worden gevergd. Indien een tekortkoming ongedaan kan worden gemaakt is daarvan pas sprake wanneer ongedaan making niet genoegzaam plaats vindt ofschoon Agiliq B.V. daartoe ruimschoots in de gelegenheid is gesteld.

8. Aansprakelijkheid voor schade 1.
Indien Agiliq B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Agiliq B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €5000,- (Zegge: vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Agiliq B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Agiliq B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Agiliq B.V. of zijn ondergeschikten.

9. Diversen
Op opdrachten van specifieke aard, zoals – doch niet uitsluitend – met betrekking tot software, verhuur, onderhoud e.d. zijn desbetreffende voorwaarden van toepassing. Indien Agiliq B.V. goederen levert of diensten verricht, die onder de US – Export Administration Act vallen, is de cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen. Agiliq B.V. behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, software aan de cliënt verstrekt. De informatie mag door de cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan dienen op eerste verzoek van Agiliq B.V. de dragers van de informatie en eventuele kopieën daarvan inclusief de offerte terstond aan Agiliq B.V. te worden overgedragen. Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

10. Toepasselijk recht, geschillen
Overeenkomsten tussen Agiliq B.V. en de cliënt worden beheerst door het Nederlandse recht. Van alle geschillen over of in verband met een overeenkomst tussen Agiliq B.V. en de cliënt is uitsluitend bevoegd kennis te nemen de binnen het arrondissement Leeuwarden bevoegde rechter.